Koshi no Kanbai Tokusen | Ginjo, from Niigata (720/120ml)