Koshi no Kanbai Kinmuku | Junmai Daiginjo, from Niigata (720/120ml)